Truyền thông tiếng anh là gì?

Dù chỉ khác biệt một chữ “s”, nhưng từ “communication” và “communications” lại có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Vậy, đúng là truyền thông là “communications” hay “communication”? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé!

Truyền thông tiếng anh là gì?
                                                                                 Truyền thông tiếng anh là gì?

Sự khác nhau giữa “communications” hay “communication”

Communication” là việc chúng ta nói chuyện và trao đổi thông tin hàng ngày với nhau. Đó là cách chúng ta kết nối và tương tác với mọi người xung quanh.Trong khi đó, “communications” là các công cụ và phương tiện chúng ta sử dụng để truyền tải thông tin, như truyền hình, radio, báo chí, và internet. Đây là những công nghệ giúp doanh nghiệp và tổ chức chia sẻ thông điệp của họ với mọi người.

Ví dụ: Effective communication is essential for a successful team. (Giao tiếp hiệu quả là quan trọng để có một nhóm thành công.)

Nếu bạn đọc một cuốn sách về “communications”, bạn sẽ tìm hiểu về các phương tiện truyền thông và công nghệ liên quan đến việc truyền tải thông tin. Còn nếu bạn đọc một cuốn sách về “communication”, bạn sẽ học cách giao tiếp hiệu quả với người khác.

Ví dụ: The director of communications handles the organization’s media relations. (Giám đốc truyền thông chịu trách nhiệm về mối quan hệ với phương tiện truyền thông của tổ chức.)

Vì vậy, một chuyên gia truyền thông thường được gọi là “communications expert” để chỉ rằng họ am hiểu về cách sử dụng các công cụ và phương tiện để truyền đạt thông điệp.

1. Truyền thông tiếng anh là gì? 

Về cơ bản, “truyền thông” trong marketing có thể được hiểu là cả “Communication” và “communications”, phụ thuộc vào góc nhìn và phạm vi của từng người.

Nếu bạn hiểu “truyền thông” như việc sử dụng công nghệ để truyền đạt thông điệp đến thị trường, thì đó là “communications”.Nhưng nếu bạn xem “truyền thông” là một quá trình tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng, thì đó là “communication”.

Thông thường “truyền thông” thường được hiểu như “communication” hơn là “communications”. Vì:”Communications” thường chỉ liên quan đến việc chuyển thông tin đi mà không quan tâm đến việc nhận thông tin lại. Điều này là quá hạn chế với môi trường kinh doanh ngày nay, nơi mà tương tác hai chiều giữa doanh nghiệp và khách hàng là cực kỳ quan trọng.
“Communication” bao gồm nhiều yếu tố hơn, từ việc xây dựng thông điệp đến lựa chọn phương thức tiếp cận phù hợp, thậm chí là sự tương tác cá nhân và phản hồi từ khách hàng. Đây là một quá trình phức tạp và toàn diện hơn so với việc đơn giản truyền tải thông tin.
Trong các tài liệu chính thống về marketing, “communication” thường được coi là một phần quan trọng trong “4C”, cùng với những yếu tố khác như nhu cầu và mong muốn của khách hàng, chi phí, và sự tiện lợi.

2. Tổng hợp các từ vựng và mẫu câu liên quan đến truyền thông trong tiếng anh

Dưới đây là một số từ vựng và mẫu câu thường được sử dụng trong lĩnh vực truyền thông tiếng Anh:

Từ vựng và mẫu câu liên quan đến truyền thông trong tiếng anh
                                        Từ vựng và mẫu câu liên quan đến truyền thông trong tiếng anh
 • Communication [kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən]: Giao tiếp
 • Media [ˈmiːdiə]: Phương tiện truyền thông
 • Advertisement [ədˈvɜːrtɪsmənt]: Quảng cáo
 • Marketing [ˈmɑːrkɪtɪŋ]: Tiếp thị
 • Public Relations (PR) [ˈpʌblɪk rɪˈleɪʃənz]: Quan hệ công chúng
 • Branding [ˈbrændɪŋ]: Xây dựng thương hiệu
 • Social Media [ˈsoʊʃl ˈmiːdiə]: Mạng xã hội
 • Broadcasting [ˈbrɔːdkɑːstɪŋ]: Phát thanh, truyền hình
 • Journalism [ˈdʒɜːrnəlɪzəm]: Báo chí
 • Audience [ˈɔːdiəns]: Khán giả
 • Message [ˈmesɪdʒ]: Thông điệp
 • Content [ˈkɒntent]: Nội dung
 • Campaign [kæmˈpeɪn]: Chiến dịch
 • Engagement [ɪnˈɡeɪdʒmənt]: Sự tương tác
 • Analytics [ˌænəˈlɪtɪks]: Phân tích dữ liệu
 • Strategy [ˈstrætədʒi]: Chiến lược
 • Effective [ɪˈfektɪv]: Hiệu quả
 • Clear [klɪr]: Rõ ràng
 • Concise [kənˈsaɪs]: Ngắn gọn
 • Positive [ˈpɒzətɪv]: Tích cực
 • Accurate [ˈækjərət]: Chính xác
 • Unbiased [ʌnˈbaɪəst]: Không thiên vị
 • Strong [strɒŋ]: Mạnh mẽ
 • Long-term [lɒŋ tɜːm]: Dài hạn
 • Digital [ˈdɪdʒɪtl]: Kỹ thuật số
 • New [njuː]: Mới
 • Latest [ˈleɪtɪst]: Mới nhất
 • Modern [ˈmɒdən]: Hiện đại
 • Crucial [ˈkruːʃəl]: Quan trọng
 • Successful [səkˈsesfʊl]: Thành công

Mẫu câu

 • We need to improve our communication strategy to reach a wider audience.
  (Chúng ta cần cải thiện chiến lược giao tiếp để tiếp cận một đối tượng khán giả rộng lớn hơn.)
 • Social media plays a crucial role in modern communication.
  (Mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp hiện đại.)
 • The advertisement campaign was successful in increasing brand awareness.
  (Chiến dịch quảng cáo đã thành công trong việc tăng cường nhận thức về thương hiệu.)
 • Our PR team is responsible for maintaining a positive public image of the company.
  (Đội ngũ PR của chúng tôi chịu trách nhiệm duy trì một hình ảnh công ty tích cực trong công chúng.)
 • Journalists are expected to deliver accurate and unbiased news to the public.
  (Các nhà báo được kỳ vọng mang lại tin tức chính xác và không thiên vị cho công chúng.)
 • We analyze audience engagement metrics to measure the success of our content.
  (Chúng tôi phân tích các chỉ số tương tác của khán giả để đo lường sự thành công của nội dung của chúng tôi.)
 • Developing a strong brand identity is essential for long-term success in the market.
  (Phát triển một danh tiếng thương hiệu mạnh mẽ là điều cần thiết cho sự thành công dài hạn trên thị trường.)
 • Effective communication requires clear and concise messaging.
  (Giao tiếp hiệu quả đòi hỏi thông điệp rõ ràng và ngắn gọn.)
 • Our marketing team is working on a new advertising campaign to promote our latest product.
  (Đội ngũ tiếp thị của chúng tôi đang làm việc trên một chiến dịch quảng cáo mới để quảng bá sản phẩm mới nhất của chúng tôi.)
 • Broadcasting companies are facing challenges in adapting to digital media trends.
  (Các công ty truyền thông đang đối mặt với thách thức trong việc thích nghi với xu hướng truyền thông kỹ thuật số.)

Dưới đây là một kho thông tin đầy đủ giúp bạn hiểu sâu hơn về truyền thông bằng tiếng Anh. YCC hy vọng những kiến thức này sẽ là nguồn cảm hứng và hỗ trợ đắc lực cho quá trình học và làm việc của bạn.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *