Thuật ngữ sales cơ bản, thông dụng phải thuộc nằm lòng

Thuật ngữ sales là những khái niệm cơ bản và quan trọng không thể thiếu trong lĩnh vực kinh doanh. Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực này, việc hiểu rõ và nắm vững các thuật ngữ sales không chỉ là chìa khóa mở cánh cửa thành công mà còn giúp họ tạo ra những chiến lược kinh doanh hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đặt tầm nhìn sâu rộng vào những từ ngữ quen thuộc này, nhìn nhận về tầm quan trọng của chúng và cách chúng ta có thể tích hợp chúng vào chiến lược bán hàng một cách thông minh.

Thuật ngữ cơ bản nghề sales

 1. Board of Management: BOM – Ban Giám Đốc
 2. General Director: GD – Tổng Giám Đốc
 3. National Sale Manager: NSM – Giám Đốc kinh doanh toàn quốc
 4. Deputy National Sales Manager: Phó Giám Đốc kinh doanh toàn quốc
 5. Promotion – Coner -Marketing: PCM: Xúc tiến mọi chiến lược kinh doanh khẩn cấp.
 6. Route To Market Manager: Trưởng Phòng xây dựng thị trường
 7. Sales Capability Manager: Giám Đốc huấn luyện bán hàng
 8. Sales Training Manager: Trưởng huấn luyện bán hàng khu vực
 9. Trade Marketing Manager: Trưởng phòng tiếp thị thương mại
 10. Sales Operation Manager: Trưởng phòng điều hành kinh doanh
 11. Sales Logistic Manager : Trưởng phòng điều hành bôi trơn chiến lược.
 12. Sales Operation department: Bộ phận điều hành kinh doanh
 13. Sales Audit Manager: Trưởng phòng kiểm soát thị trường
 14. Regional Sales Managers: RSM – Giám Đốc kinh doanh miền
 15. Area Sales Managers: ASM – Giám Đốc kinh doanh vùng
 16. Sales Supervisors: SS – Giám sát kinh doanh
 17. Modern Trade: MT – Kênh bán hàng hiện đại
 18. Modern Trade Supervisors: GSBH kênh hiện đại
 19. Modern Trade Executives: Chuyên viên kinh doanh kênh hiện đại
 20. General Trade: GT – Kênh bán hang truyền thống (Traditional Trade)
 21. Distributor: Nhà phân phốiTelesales Representatives : TSR- Nhân viên bán hàng qua điện thoại.
 22. Direct Sales Representative: DSR – Nhân viên bán hàng trực tiếp.
 23. Distributor Salesman: Nhân viên bán hàng của nhà phân phối
 24. Salesman: Nhân viên bán hàng
 25. Sales: Tiếp Thị Biểu tượng cảm xúc grin
 26. Promotion program: Chương trình khuyến mãi
 27. Sample product: Sản phẩm mẫu
 28. Survey : khảo sát tuyến 
 29. Merchandising: Trưng bày
 30. Coverage: Bao phủ
 31. Outlet: Điểm bán
 32. Wholesaler: Nhà bán sỉ 
 33. Scoreboard: Bảng theo dõi bán hàng
 34. Sales Target: Chỉ tiêu bán hàng
 35. Master coverage plan: MCP – Lịch bán hàng
 36. Key Performance Indicator: KPI – Chỉ số đánh giá thực hiện công việc
 37. Point Of Sales Material: POSM – Vật dụng hỗ trợ bán hàng tại điểm bán

Thuật ngữ marketing mà anh chị sales sup, salesman hay nghe các asm, rsm, trainer nói đến nhiều

1. Thuật Ngữ Marketing nghề sales

 • Advertising: Quảng cáo
 • Auction-type pricing: Định giá trên cơ sở đấu giá
 • Benefit: Lợi ích
 • Brand acceptability: Chấp nhận nhãn hiệu
 • Brand awareness: Nhận thức nhãn hiệu
 • Brand equity: Giá trị nhãn hiệu
 • Brand loyalty: Trung thành nhãn hiệu
 • Brand mark: Dấu hiệu của nhãn hiệu
 • Brand name: Nhãn hiệu/tên hiệu
 • Brand preference: Ưa thích nhãn hiệu
 • Break-even analysis: Phân tích hoà vốn
 • Break-even point: Điểm hoà vốn
 • Buyer: Người mua
 • By-product pricing: Định giá sản phẩm thứ cấp
 • Captive-product pricing: Định giá sản phẩm bắt buộc
 • Cash discount: Giảm giá vì trả tiền mặt
 • Cash rebate: Phiếu giảm giá
 • Channel level: Cấp kênh

2.

 • Channel management: Quản trị kênh phân phối
 • Channels: Kênh(phân phối)
 • Communication channel: Kênh truyền thông
 • Consumer: Người tiêu dùng
 • Copyright: Bản quyền
 • Cost: Chi Phí
 • Coverage: Mức độ che phủ(kênh phân phối)
 • Cross elasticity: Co giãn (của cầu) chéo (với sản phẩm thay thế hay bổ sung)
 • Culture: Văn hóa
 • Customer: Khách hàng
 • Customer-segment pricing: Định giá theo phân khúc khách hàng
 • Decider: Người quyết định (trong hành vi mua)
 • Demand elasticity: Co giãn của cầu
 • Demographic environment: Yếu tố (môi trường) nhân khẩu học
 • Direct marketing: Tiếp thị trực tiếp
 • Discount: Giảm giá
 • Diseriminatory pricing: Định giá phân biệt
 • Distribution channel: Kênh phân phối
 • Door-to-door sales: Bán hàng đến tận nhàDutch auction: Đấu giá kiểu Hà Lan

3.

 • Early adopter: Nhóm (khách hàng) thích nghi nhanh
 • Economic environment: Yếu tố (môi trường) kinh tế
 • End-user: Người sử dụng cuối cùng, khách hàng cuối cùng
 • English auction: Đấu giá kiểu Anh
 • Evaluation of alternatives: Đánh giá phương án
 • Exchange: Trao đổi
 • Exelusive distribution: Phân phối độc quyền
 • Franchising: Chuyển nhượng đặc quyền kinh tiêu
 • Functional discount: Giảm giá chức năng
 • Gatekeeper: Người gáccửa(trong hành vi mua)
 • Geographical pricing:Định giá theo vị trí địa lý
 • Going-rate pricing: Định giá theo giá thị trường
 • Hori/ontal conflict: Mâu thuẫn hàng ngang
 • Image pricing: Định giátheo hình ảnh
 • Income elasticity: Co giãn (của cầu) theo thu nhập
 • Influencer: Người ảnh

4.

 • Group pricing: Định giá theo nhóm hưởng
 • Information search:Tìm kiếm thông tin
 • Initiator: Người khởi đầu
 • Innovator: Nhóm(khách hàng) đổi mới
 • Intensive distribution:Phân phối đại trà
 • Internal record system:Hệ thống thông tin nội bộ
 • Laggard: Nhóm ( khách hàng) lạc hậu
 • Learning curve: Hiệu ứng thực nghiệm, hiệu ứng kinh nghiệm, hiệu ứng họctập
 • List price: Giá niêm yết
 • Location pricing: Định giá theo vị trí và không gian mua
 • Long-run Average Cost –LAC: Chi phí trung bình trong dài hạn
 • Loss-leader pricing: Địnhgiá lỗ dể kéo khách
 • Mail questionnaire:Phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi gửi thư
 • Market coverage: Mức độ che phủ thị trường
 • Marketing: Tiếp thị
 • Marketing chanel: Kênhtiếp thị
 • Marketing concept: Quan điểm thiếp thị
 • Marketing decision supportsystem: Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
 • Marketing informationsystem: Hệ thống thông tin tiếp thị
 • Marketing intelligence:Tình báo tiếp thị
 • Natural environment:Yếu tố (môi trường) tự nhiên
 • Need: Nhu cầu
 • Network: Mạng lưới
 • Newtask: Mua mới

5.

 • Marketing mix: Tiếp thị hỗn hợp
 • Marketing research:Nghiên cứu tiếp thị
 • Markup pricing: Định giá cộng lời vào chi phí
 • Mass-customization marketing: Tiếp thị cá thể hóa theo số đông
 • Mass-marketing: Tiếp thị đại trà
 • Middle majority: Nhóm(khách hàng) số đông
 • Modified rebuy Mua lại có thay đổi
 • MRO-Maintenance Repair Operating: Sản phẩm công nghiệp thuộc nhóm cung ứng
 • Multi-channel confliet:Mâu thuẫn đa cấp
 • Observation: Quan sát
 • OEM – Original Equiment Manufacturer: Nhà sản xuất thiết bị gốc
 • Optional- feature pricing:Định giá theo tính năng tuỳ chọn
 • Packaging: Đóng gói
 • Perecived – value pricing:Định giá theo giá trị nhậnthức
 • Personal interviewing: Phỏng vấn trực tiếp
 • Physical distribution: Phân phối vật chất
 • Quantity discount: Giảm giá cho số lượng mua lớn
 • Questionaire: Bảng câu hỏi

6.

 • Place: Phân phối
 • Political-legal environment:Yếu tố (môi trường) chính trị pháp lý
 • Positioning: Định vị
 • Post-purchase behavior:Hành vi sau mua
 • Price: Giá
 • Price discount: Giảm giá
 • Price elasticity: Co giãn (của cầu) theo giá
 • Primary data: Thông tin sơ cấp
 • Problem recognition: Nhận diện vấn đề
 • Product: Sản phẩm
 • Product Concept: Quanđiểm trọng sản phẩmProduct-building pricing :Định giá trọn gói
 • Product-form pricing Định giá theo hình thức sản phẩm
 • Production concept: Quanđiểm trọng sản xuất
 • Product-line pricing: Định giá theo họ sản phẩm
 • Product-mix pricing: Định giá theo chiến lược sản phẩm

7.

 • Product-variety marketing:Tiếp thị đa dạng hóa sảnphẩm
 • Promotion: Chiêu thị
 • Promotion pricing: Đánh giá khuyến mãi
 • Pulic Relation: Quan hệ cộng đồng
 • Pull Strategy: Chiến lược(tiếp thị) kéo
 • Purchase decision: Quyết định mua
 • Purchaser: Người mua(trong hành vi mua)
 • Push Strategy: Chiến lược tiếp thị đẩy
 • Relationship marketing:Tiếp thị dựa trên quan hệ
 • Research and Development(R & D): Nguyên cứu và phát triển
 • Retailer: Nhà bán lẻ
 • Sales concept: Quan điểm trọng bán hàng
 • Sales information system:Hệ thống thông tin bán hàng
 • Sales promotion: Khuyếnmãi
 • Satisfaction: Sự thỏa mãn
 • Sealed-bid auction: Đấu giá kín
 • Seasonal discount: Giảm giá theo mùa
 • Target market: Thịtrường mục tiêu
 • Target marketing: Tiếpthị mục tiêu
 • Target-return pricing:Định gía theo lợi nhuậnmục tiêu
 • Task environment: Môi trường tác nghiệp
 • Technologicalenenvironment: Yếu tố(môi trường)
 • công nghệ The order-to-payment

8.

 • Secondary sata: Thông tinthứ cấp
 • Segment: Phân khúc
 • Segmentation: (Chiến lược)phân thị trường
 • Selective attention: Sàng lọc
 • Selective distortion: Chỉnh đốn
 • Selective distribution: Phân phối sàn lọc
 • Selective retention: Khắchọa
 • Service channel: Kênh dịchvụ
 • Short-run Average Cost –SAC: Chi phí trung bình trong ngắn hạn
 • Social –culturalenvironment: Yếu tố (môitrường) văn hóa xã hội
 • Social marketing concept:Quan điểm tiếp thị xã hội
 • Special-event pricing: Định giá cho những sự kiện đặc biệt
 • Straight rebuy: Mua lại trực tiếp
 • Subculture: Văn hóa phụ
 • Survey: Điều
 • traeyele: Chu kỳ đặt hàng và trả tiền
 • Timing pricing: Định giá theo thời điểm mua
 • Trade mark: Nhãn hiệu đăng ký
 • Transaction: Giao dịch
 • Two-part pricing: Định giá hai phần

9.

 •  Survival objective: Mục Tiêu Tồn Tại
 • User: Người Sử Dụng
 • Value: Giá Trị
 • Value pricing: Định Giá Theo Giá Trị
 • Vertical conflict: Mâu Thuẫn Hàng Dọc
 • Want: Mong Muốn
 • Wholesaler: Nhà Bán Sỉ
 • Một Số Thuật Ngữ Ngành
 • PR (Press Release/News Release): Thông cáo báo chí
 • Media Kits/Press Kits: Tài liệu đính kèm thông cáo báo chí, hỗ trợ thông tin, có thể được đưa lên trang web của công ty.
 • Letter to Editor: Thư ngỏ gửi tới tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên, thường kèm theo thông cáo báo chí.
 • Press Conference: Buổi họp báo, thường tổ chức khi công ty sắp tung sản phẩm mới hoặc khi cần đưa tuyên bố chính thức ra dư luận.
 • Media List: Danh sách truyền thông để tiếp cận đúng đối tượng khán giả mục tiêu.
 • Press Clipping Service: Dịch vụ thu thập thông tin từ các phương tiện truyền thông, giúp công ty nắm bắt thông tin hàng ngày.

10.

 • Advertorial: Bài báo thương mại, công ty mua trang trên các báo để đưa thông tin theo phong cách bài báo thông thường.
 • Above the Line Campaign: Chiến dịch tiếp thị chỉ sử dụng quảng cáo.
 • Below the Line Campaign: Chiến dịch tiếp thị không sử dụng quảng cáo, thay vào đó là các hình thức xúc tiến khác như PR, tiếp thị trực tiếp, khuyến mãi.
 • Sector/Trade Press: Báo chí dành cho các đối tượng độc giả chuyên biệt, như báo Ôtô Việt Nam dành cho những người quan tâm đến ô tô.
 • Teaser: Hoạt động lôi kéo sự chú ý, tò mò của khán giả trước một chiến dịch PR.

Trong thế giới kinh doanh ngày nay, việc đàm phán, thuyết phục và tạo ra những mối quan hệ tích cực với khách hàng là chìa khóa quan trọng để đạt được thành công. Đó chính là lý do tại sao việc thuộc lòng và sử dụng thuật ngữ sales một cách chuyên sâu là vô cùng quan trọng. Bằng cách này, chúng ta không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn xây dựng sự tin tưởng từ phía khách hàng. Hãy nhớ rằng, trong thế giới cạnh tranh nảy nở, việc sử dụng thuật ngữ sales đúng cách là chìa khóa mở ra cơ hội và thách thức mới, giúp bạn vươn lên và ghi dấu ấn trong sự phát triển của mình trong lĩnh vực kinh doanh. YCC hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *