Mẫu hợp đồng thiết kế logo chi tiết, rõ ràng cập nhật mới nhất

Mẫu hợp đồng thiết kế logo đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu của một doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc sử dụng một mẫu hợp đồng chi tiết, rõ ràng, và được cập nhật mới nhất không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của cả bên người thiết kế lẫn bên sử dụng, mà còn đặt ra tiêu chí chất lượng và tính chuyên nghiệp trong quá trình thiết kế logo.

Mẫu hợp đồng thiết kế logo chi tiết, rõ ràng cập nhật mới nhất
Mẫu hợp đồng thiết kế logo chi tiết, rõ ràng cập nhật mới nhất

Hợp đồng thuê thiết kế logo là một loại hợp đồng dịch vụ, được quy định trong Điều 513 của Bộ Luật Dân Sự 2015. Theo đó, hợp đồng dịch vụ là thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc thiết kế logo cho bên sử dụng dịch vụ, và bên sử dụng dịch vụ trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ.

Hợp đồng thiết kế logo thường có hai chủ thể chính: bên sử dụng dịch vụ, là các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn có nhu cầu sở hữu logo; và bên cung ứng dịch vụ, là các đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo và thiết kế.

Hợp đồng thiết kế logo đóng vai trò quan trọng với các bên tham gia:

  • Bảo Đảm Quyền Lợi và Nghĩa Vụ: Hợp đồng đảm bảo rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên trong quá trình thực hiện dịch vụ thiết kế logo.
  • Cơ Sở Quan Trọng Cho Giải Quyết Mọi Vấn Đề: Là cơ sở quan trọng để giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác, bao gồm cả việc xử lý các vi phạm hợp đồng như chậm thanh toán, chậm cung cấp mẫu thiết kế, hoặc không tuân thủ nghĩa vụ sửa bản thiết kế theo thỏa thuận.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–0o0———-

…., ngày…tháng….năm….

HỢP ĐỒNG THUÊ THIẾT KẾ LOGO

(Số: … / HĐTTK – …… )

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

Luật thương mại 2005

Căn cứ vào thỏa thuận của các bên

Hôm nay, ngày … / … / … tại ….., chúng tôi gồm:

BÊN A: Công ty …. (Bên thuê)

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế:

Người đại diện:…….Chức vụ:

BÊN B: Công ty …. (Bên được thuê)

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế:

Người đại diện:…Chức vụ:

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất cùng ký kết Hợp đồng số … ngày …./…/…  với nội dung như sau:

Điều 1. Nội dung của hợp đồng

Bên A thuê Bên B cung cấp gói dịch vụ thiết kế Logo nhận diện thương hiệu theo các nội dung như sau:

Hình dáng:

Màu sắc:

……

Yêu cầu chung với Logo: Các mẫu thiết kế phải đảm bảo tiêu chí về mỹ thuật, tính nhất quán và hiệu quả truyền thông.

Khi Bên B bàn giao sản phẩm thì Bên B có trách nhiệm bàn giao lại cho Bên A toàn bộ bản thiết kế gốc và các bản định dạng ảnh sử dụng trên máy tính.

Điều 2. Thời hạn thực hiện hợp đồng

Hợp đồng có giá trị trong thời gian ….. kể từ ngày …/…/…. Đến ngày …/…/…

Điều 3. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

1. Giá trị hợp đồng

– Hợp đồng có giá trị …. Đồng (giá trên đã bao gồm thuế VAT)

2. Phương thức thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng 2 lần theo hình thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Bên B

Tên tài khoản:

Số tài khoản:

Ngân hàng:

Chi nhánh:

Lần 1: Bên A thanh toán trước cho Bên B 70 % tổng số tiền giá trị của hợp đồng khi ký kết hợp đồng là ……

Lần 2: Bên A thanh toán cho Bên B 30 % giá trị còn lại của hợp đồng sau khi Bên B đã giao sản phẩm theo thỏa thuận cho Bên A là …

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1. Bên A

Bên A có quyền yêu cầu Bên B thực hiện các công việc theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng.

Cung cấp các thông tin cần thiết có liên quan đến việc thiết Logo nhận diện thượng hiệu của Bên A cho Bên B

Sử dụng Logo thiết kế đúng mục đích, không vi phạm các quy định pháp luật

Không kéo dài thời gian duyệt Logo mẫu quá 03 ngày để tránh các trường hợp rủi ro, ảnh hưởng đến công việc và tiến độ thiết kế. Trong trường hợp quá 10 ngày sau khi nhận được mẫu gửi từ bên B mà bên A không có ý kiến phản hồi cụ thể nào đối với mẫu thiết kế thì mặc nhiên mẫu thiết kế coi như đã được bên A phê duyệt.

Thanh toán đầy đủ, đúng hạn như quy định của hợp đồng này.

Sau khi Bên A thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán cho Bên B, Bên A được toàn quyền sở hữu và sử dụng các sản phẩm sáng tạo được thực hiện theo hợp đồng

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

2. Bên B

Chịu trách nhiệm thiết kế Logo cho Bên A, không sao chép bất cứ sản phẩm nào khác

Đảm bảo thực hiện công việc theo đúng quy trình và tiến độ được quy định trong phụ lục hợp đồng kèm theo hợp đồng.

Cung cấp cho Bên A kết quả sản phẩm thiết kế. Kết quả này chỉ được cung cấp cho những cá nhân có trách nhiệm của Bên A (do Bên A chỉ định bằng email hay văn bản của người có thẩm quyền).

Bảo mật những thông tin liên quan đến chiến lược kinh doanh, bí mật công nghệ, và những thông tin được yêu cầu giữ bí mật của Bên A trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

Bàn giao lại những tài liệu đã được Bên A cung cấp theo yêu cầu của Bên A khi kết thúc hợp đồng.

Bên B có quyền sử dụng những sản phẩm thiết kế như những sản phẩm minh hoạ để giới thiệu năng lực của mình. Ngoài mục đích này ra, Bên B không được bán, chuyển nhượng sản phẩm này cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác.

Bên B có trách nhiệm cung cấp Hóa đơn tài chính hợp lệ cho các khoản thanh toán theo đúng các quy định của Bộ tài chính ban hành và Bản thanh lý hợp đồng sau khi hoàn tất hợp đồng.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Điều 5. Phạt vi phạm hợp đồng

Các Bên thỏa thuận hình thức xử lý vi phạm Hợp đồng như sau:

Trường hợp một bên vi phạm bất kì điều khoản được quy định trong Hợp đồng, bên vi phạm phải chịu một khoản tiền phạt theo thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm;

Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương huỷ bỏ hợp đồng mà không do lỗi của Bên kia thì bên hủy bỏ Hợp Đồng thì sẽ phải chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng.

Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: Chiến tranh, hỏa hoạn, các thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, sự ngăn cấm của cơ quan nhà nước, v.v… Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn chi phí mà phía bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

Các Bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt Hợp đồng như sau:

Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác

Theo thỏa thuận của các bên

Trường hợp Bên B chậm thực hiện công việc cho Bên A sau 05 ngày kể từ ngày đến hạn gửi bản mẫu (không có thông báo trước) thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên B phải chịu một khoản tiền bồi thường thiệt hại là 50 triệu đồng

Trường hợp Bên A chậm thanh toán cho Bên B sau 05 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng (không có thông báo trước) thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên A phải chịu môt khoản tiền bồi thường do gây thiệt hại là 50 triệu đồng.

Điều 7. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Các bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết trước bằng phương thức thương lượng đàm phán. Trường hợp một bên hoặc các bên không thể tự thương lượng được sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Khi giải quyết tranh chấp thì bản hợp đồng bằng Tiếng Việt sẽ được ưu tiên sử dụng.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản gồm 02 bản tiếng việt và 02 bản tiếng anh.

Hợp đồng giao cho mỗi bên giữ 02 bản (01 bản tiếng việt và 01 bản tiếng anh). Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký

Bên A(Ký và ghi rõ họ tên)Bên B(Ký và ghi rõ họ tên)

Phần 1: Thông Tin Chủ Thể

Trong phần này, cả bên thuê và bên cung cấp dịch vụ cần chú trọng vào việc cung cấp đầy đủ thông tin. Các thông tin cần được nêu rõ bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, mã số thuế, và số tài khoản ngân hàng. Điều quan trọng là cả hai bên phải cam kết rằng mọi thông tin cung cấp đều là chính xác, chi tiết, và phản ánh đúng với những thông tin có liên quan trong giấy tờ bản gốc.

Phần 2: Nội Dung Hợp Đồng

Điều 1: Nội Dung Dịch Vụ Thiết Kế Logo: Tại điều này, hợp đồng sẽ chi tiết mô tả nội dung cụ thể của gói dịch vụ thiết kế logo, đồng thời nắm bắt rõ yêu cầu về loại hình logo mà bên thuê đang mong đợi.

Điều 2: Thời Hạn Hợp Đồng: Phần này sẽ xác định thời hạn có hiệu lực của hợp đồng, đảm bảo cả hai bên đều hiểu rõ về khoảng thời gian mà dự án thiết kế logo sẽ diễn ra.

Điều 3: Giá Trị Hợp Đồng: Chúng ta sẽ đặt ra một cột mốc rõ ràng về giá trị của hợp đồng, không chỉ bằng con số mà còn bằng chữ. Phương thức thanh toán sẽ được thảo luận và thống nhất giữa cả hai bên, có thể thông qua tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Điều 4: Quyền và Nghĩa Vụ: Phần này sẽ tập trung vào việc mô tả chi tiết quyền và nghĩa vụ của cả hai bên, dựa trên cả quy định của pháp luật và tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Điều 5: Điều Khoản Vi Phạm Hợp Đồng: Chúng ta sẽ xem xét các điều khoản đàm phán và trách nhiệm vật chất khi có vi phạm hợp đồng xảy ra, đồng thời nắm bắt cách giải quyết nhanh chóng và hiệu quả.

Điều 6: Chấm Dứt Hợp Đồng: Trong phần này, chúng ta sẽ đi sâu vào các trường hợp có thể dẫn đến chấm dứt hợp đồng và quy định rõ ràng về quy trình giải quyết tranh chấp. Bên cạnh đó, cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng, và hứa hẹn giải quyết mọi tranh chấp thông qua thương lượng đàm phán. Trong trường hợp không thể giải quyết, tòa án có thẩm quyền sẽ là nơi đưa ra quyết định cuối cùng.

Mẫu hợp đồng thiết kế logo không chỉ là một văn bản pháp lý mà còn là công cụ quan trọng để đảm bảo sự hiểu rõ và minh bạch trong quá trình hợp tác giữa các bên. Điều này giúp định rõ trách nhiệm, quyền lợi, và cam kết của cả hai đối tác, tạo nên một cơ sở vững chắc cho sự thành công của dự án thiết kế logo và đồng thời là chìa khóa quan trọng giúp bảo vệ giá trị thương hiệu của doanh nghiệp. Mọi doanh nghiệp nên chú trọng đến việc sử dụng mẫu hợp đồng thiết kế logo chính xác và đầy đủ để đạt được sự hài lòng và hiệu quả cao nhất từ quá trình hợp tác. YCC hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *