Chuyển tới nội dung

Hợp đồng làm biển quảng cáo là gì và những điều cần biết

biển hiệu cửa hàng tạp hóa

Không ít lần chúng ta thấy những vụ việc xảy ra tranh chấp giữa người nhận làm quảng cáo và bên thuê quảng cáo. Để giải quyết những vấn đề này, hợp đồng quảng cáo chính là thủ tục pháp lý có hiệu lực và quy định rõ ràng nhất. Vậy Hợp đồng làm biển quảng cáo là gì và những điều cần biết.

1. Hợp đồng làm biển quảng cáo là gì?

Hợp đồng làm biển quảng cáo, thiết kế quảng cáo là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó một bên là bên thuê dịch vụ có như cầu làm bảng hiệu hoặc thiết kế quảng cáo, còn một bên sẽ là phía cung cấp dịch vụ để thực hiện công việc theo như yêu cầu của bên sử dụng. Khi kí kết một hợp đồng làm bảng hiệu, thiết kế quảng cáo thì cần chú ý đến các điều sau:

– Nội dung công việc: hai bên thống nhất về công việc sẽ phải làm là gì, nội dung quảng cáo được thiết kế sẽ như thế nào để phía bên cung cấp dịch vụ có thể thực hiện công việc chi tiết

– Tiêu chuẩn công việc: bên cung cấp dịch vụ phải cam kết chất lượng cuối cùng của sản phẩm phải đúng như yêu cầu mà bên thuê đề ra

– Thanh toán chi phí: các bên cần nêu rõ chi phí để thực hiện công việc là bao nhiêu. Theo đó là hình thức thanh toán chi phí, có thể là tiền mặt hoặc chuyển khoản. Việc thanh toán diễn ra như nào

– Thời hạn của hợp đồng. thống nhất thời gian thực hiện công việc cho phía bên cung cấp dịch vụ để đảm bảo về tiến độ công việc

– Quyền và nghĩa vụ của các bên: các bên sẽ thỏa thuận về quyền lợi cũng như nghĩa vụ của từng bên phải thực hiện. Điều này nhằm xác định trách nhiệm giữa các bên với nhau

– Trường hợp rủi ro: trong trường hợp nội dung quảng cáo có vi phạm về sở hữu trí tuệ hoặc có phi phạm tới quy định của pháp luật thì các bên cần xác định nguyên nhân dẫn đến vi phạm đó thuộc vào phần trách nhiệm của phía bên nào. Từ đó đưa cách giải quyết chính xác nhất.

2. Mẫu hợp đồng làm biển quảng cáo mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…… năm……….

HỢP ĐỒNG LÀM BIỂN QUẢNG CÁO – BANNER
(Số:……/HĐDV-……….)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

– Căn cứ Luật quảng cáo năm 2012;

– Căn cứ …;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày….. tháng……. năm…….. tại địa chỉ…………………………., chúng tôi gồm:

Bên Cung ứng dịch vụ (Bên A):
Ông/Bà:…………………………………. Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:………………………….. Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà…………………………………. Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Số tài khoản:………………………….. Chi nhánh……………………….

Và:

Bên Sử dụng dịch vụ (Bên B):
Ông/Bà:…………………………………. Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:………………………….. Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà…………………………………. Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng dịch vụ đặt làm biển quảng cáo – banner số……………. ngày…./…/…… để ghi nhận việc Bên A cung cấp dịch vụ đặt biển quảng cáo sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ/…………… của Bên B trên/tại địa điểm…………………… cho Bên B trong thời gian từ ngày…./…./…… đến hết ngày…./…./…… với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Công việc trong hợp đồng

Bên A đồng ý thực hiện các công việc:

Để làm biển quảng cáo – banner về sản phẩm/dịch vụ/hàng hóa …………… cho Bên B. Cụ thể là các sản phẩm/dịch vụ/hàng hóa sau:………………………………………………

(Bạn trình bày các thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bên A phải quảng cáo cho bên B)

Tại địa điểm……………………………….. từ ngày…/…./…… đến hết ngày…./…../……

Biển quảng cáo – banner được đặt sẽ bao gồm những thông tin sau:

-………………………………………

-………………………………………

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

Bên A và Bên B cùng đồng ý về việc Bên A sẽ thực hiện công việc đã được nêu tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B với giá là………………… VNĐ (Bằng chữ:………………….. Việt Nam Đồng).

Giá trên đã bao gồm:…………………………….

Và chưa bao gồm:…………………………………

Số tiền trên sẽ được Bên B chia ra thanh toán cho Bên A thành từng lần, cụ thể:

-Lần 1. Vào ngày…/…./….. Bên B sẽ thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) khi……………….. có biên bản kèm theo và được trả theo phương thức…………. Cho Ông/bà:………………………………….Sinh năm:…………Chức vụ:…………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

-Lần 2. Vào ngày…/…./….. Bên B sẽ thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) khi……………….. có biên bản kèm theo và được trả theo phương thức…………. Cho Ông/bà:………………………Sinh năm:…………Chức vụ:………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../……

Ngoài ra, nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng này mà có phát sinh thêm các chi phí ngoài (bao gồm cả thuế/lệ phí/…) thì bên….. sẽ gánh chịu các chi phí này. Và số tiền này sẽ được chi trả theo hình thức, phương thức sau:…………………….

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

1.Thời hạn thực hiện Hợp đồng
Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. đến hết ngày…../…../……

Trong đó, bên A phải ……………….. để thực hiện công việc đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B muộn nhất là vào …..giờ, ngày…./…../……

Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết,……………. thì thời hạn thực hiện Hợp đồng này được tính như sau:…………………………………………………………………..

2.Địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng
Địa điểm Bên A thực hiện công việc cho Bên B là tại …………….

Và được thực hiện như sau:

-Lần 1. Vào ngày……/…./….. Bên A có trách nhiệm…

-Lần 2. Vào ngày……/…../…….. Bên A có trách nhiệm…

Sau khi hết thời gian làm việc, kết quả công việc được xác định dựa trên các căn cứ/tiêu chí/… sau:…………………………………………………………………………………..

Điều 4. Cam kết của các bên
1.Cam kết của bên A
Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật nói chung và khu vực nói riêng về hoạt động quảng cáo;

Cam kết không giao cho người khác thực hiện thay công việc…………………………………..

Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;

2.Cam kết của bên B

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên B đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng…………………………………………………………………………….

Điều 5. Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

-Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:………………………….

-……………………………………

-……………………………………

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện …. Lần và phải được lập thành…….. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng
Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

-Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

-Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

-Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

-Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

Điều 7. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ…. bản để…….., Bên B giữ…. bản để……

……….ngày………tháng……….năm…….

                   Bên A                                                                                         Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

3. Một số lưu ý khi soạn hợp đồng làm biển quảng cáo

Để việc lắp đặt, thi công biển quảng cáo thuận lợi và không bị phạt tiền. Bạn cần có mẫu hợp đồng thi làm biển quảng cáo đúng. Giữa doanh nghiệp bạn và đơn vị thiết kế, thi công, lắp đặt biển bảng.

Hợp đồng làm biển quảng cáo là gì và những điều cần biết

                        Hợp đồng làm biển quảng cáo là gì và những điều cần biết

Bên A là bên thuê dịch vụ, bên B là người nhận dịch vụ. Cả hai đều phải ghi đầy đủ địa chỉ, điện thoại, mã số thuế, người đứng tư cách pháp nhân, chức vụ trong hợp đồng.

Tiếp đến là nội dung của hợp đồng, bên A sẽ thuê bên B làm bảng hiệu có kích thước bao nhiêu? Chất liệu gì? Lắp đặt ra sao? Chi phí?…..

Nghĩa vụ của bên A sẽ là cung cấp thông tin trung thực, chính xác về hoạt động sản xuất, hàng hóa cho bên B. Khi có sự tranh chấp của bên thứ ba về những nội dung thông tin kinh tế, nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền… đối với bên A thì bên A phải tự mình giải quyết. Bên B có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên A chịu trách nhiệm bồi thường (nếu có).

Ngược lại, phía bên B cũng có những quyền riêng như: Yêu cầu bên A cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác; Nhập khẩu vật tư, nguyên liệu làm biển bảng quy định của pháp luật; Nhận phí quảng cáo theo thỏa thuận trong hợp đồng. Đồng thời, bên B cũng có nghĩa vụ như: Thực hiện dịch vụ quảng cáo thương mại, tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại theo thông tin mà bên A đã cung cấp.

Hợp đồng được lưu thành hai bản để hai bên ký tên, đóng dấu và lưu trữ làm căn cứ xử lý nếu xảy ra tranh chấp.

Trong bài viết này, YCC đã giải thích cho quý khách hàng về hợp đồng làm biển quảng cáo là gì và những điều cần biết. Hy vọng bài viết này giúp ích được cho các bạn.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thiết kế logo ⭕ YCC cung cấp dịch vụ thiết kế logo chuyên nghiệp chỉ từ 2-3 ngày đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Dịch vụ treo phướn quảng cáo ⭐ YCC cung cấp dịch vụ treo phướn quảng cáo trọn gói, giá rẻ đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Thiết kế website ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế website, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn với chi phí hợp lý nhất
✅ Dịch vụ viết content chuẩn SEO ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về mảng content sẽ đảm bảo thực hiện nôị dung tối ưu và tốt nhất cho SEO
✅ Dịch vụ Marketing ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những kế hoạch Marketing cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ SEO ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian tìm kiếm khách hàng, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin