Bài tập trắc nghiệm Marketing căn bản Chương 1

Xin chào bạn đọc yêu quý, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu hành trình khám phá Chương 1 “Trắc nghiệm Marketing căn bản.” Chương 1 này sẽ đưa chúng ta vào thế giới thú vị của tiếp thị, mở cánh cửa cho những khái niệm căn bản và kiến thức quan trọng mà bạn cần biết để trở thành một chuyên gia tiếp thị thực thụ. Hãy chuẩn bị cho một cuộc hành trình đầy kỳ thú và học hỏi về trường tiếp thị từ đầu.

Trắc nghiệm Marketing căn bản Chương 1
Trắc nghiệm Marketing căn bản Chương 1

Bài tập trắc nghiệm Marketing căn bản Chương 1

1.Marketing là gì?
a) Quảng cáo sản phẩm
b) Quá trình tạo giá trị cho khách hàng và quản lý mối quan hệ với họ
c) Bán hàng
d) Phân phối sản phẩm

Đáp án: b) Quá trình tạo giá trị cho khách hàng và quản lý mối quan hệ với họ

2. Mục tiêu chính của marketing là gì?
a) Tối ưu hóa lợi nhuận
b) Xây dựng thương hiệu mạnh mẽ
c) Tạo giá trị cho khách hàng
d) Tạo sự thích thú từ khách hàng

Đáp án: c) Tạo giá trị cho khách hàng

3. Quá trình marketing bao gồm bao nhiêu bước chính?
a) 2
b) 4
c) 6
d) 8

Đáp án: b) 4

4. Trong quá trình marketing, bước nào xác định những người mà bạn muốn tiếp cận?
a) Phân phối
b) Giá cả
c) Xác định thị trường mục tiêu
d) Quảng cáo

Đáp án: c) Xác định thị trường mục tiêu

5. Phân khúc thị trường (market segmentation) là gì?
a) Quá trình chia nhỏ thị trường thành các phân đoạn nhỏ hơn dựa trên các đặc điểm chung
b) Việc xác định một thị trường duy nhất
c) Quyết định giá sản phẩm
d) Sản xuất sản phẩm

Đáp án: a) Quá trình chia nhỏ thị trường thành các phân đoạn nhỏ hơn dựa trên các đặc điểm chung

6. SWOT là viết tắt của điều gì?
a) Strategic Weapon of Tactical
b) Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
c) Sales, Workflow, Operations, Technology
d) Specialized Work on Tasks

Đáp án: b) Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

7. Thế mạnh (Strengths) trong SWOT là gì?
a) Những yếu tố bên ngoài tác động đến doanh nghiệp
b) Những điểm mạnh và lợi thế của doanh nghiệp
c) Những cơ hội mới trên thị trường
d) Những thách thức và nguy cơ

Đáp án: b) Những điểm mạnh và lợi thế của doanh nghiệp

8. Trong bản chất, marketing giúp gì cho doanh nghiệp?
a) Tạo ra sản phẩm và dịch vụ
b) Thu hút khách hàng và tạo giá trị cho họ
c) Quản lý tài chính
d) Phân phối sản phẩm

Đáp án: b) Thu hút khách hàng và tạo giá trị cho họ

9. Tiếp thị số (Digital marketing) là gì?
a) Quảng cáo trên TV
b) Quảng cáo truyền hình
c) Sử dụng kênh trực tuyến để tiếp cận khách hàng
d) Tạo thư điện tử

Đáp án: c) Sử dụng kênh trực tuyến để tiếp cận khách hàng

10. Marketing hỗn hợp (Marketing mix) bao gồm những yếu tố nào?
a) Sản phẩm, giá cả, quảng cáo
b) Sản phẩm, quảng cáo, đối thủ cạnh tranh
c) Sản phẩm, giá cả, quảng cáo, phân phối
d) Sản phẩm, nhân lực, thời gian

Đáp án: c) Sản phẩm, giá cả, quảng cáo, phân phối

11. Tiếp thị nội dung (Content marketing) liên quan đến việc gì?
a) Tạo nội dung thú vị để thu hút khách hàng
b) Chạy quảng cáo trực tuyến
c) Phát hành sách và báo
d) Phân phối sản phẩm

Đáp án: a) Tạo nội dung thú vị để thu hút khách hàng

12. Làm thế nào để xác định khách hàng mục tiêu (target customers)?
a) Đưa ra sản phẩm mà bạn thích
b) Xác định những người mua hàng hoặc dịch vụ của bạn
c) Tạo một trang web
d) Quảng cáo sản phẩm

Đáp án: b) Xác định những người mua hàng hoặc dịch vụ của bạn

13 Phân phối (Distribution) là gì trong bản chất của marketing?
a) Quyết định giá sản phẩm
b) Việc đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến khách hàng cuối cùng
c) Tạo nội dung tiếp thị
d) Quảng cáo

Đáp án: b) Việc đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến khách hàng cuối cùng

14. Lợi ích của việc xác định

khách hàng mục tiêu (target customers) là gì?
a) Giảm chi phí sản xuất
b) Tăng lợi nhuận
c) Cải thiện tương tác với khách hàng
d) Tạo ra sản phẩm mới

Đáp án: c) Cải thiện tương tác với khách hàng

15. Tại sao phân khúc thị trường (market segmentation) quan trọng trong marketing?
a) Để giảm cạnh tranh với các đối thủ khác
b) Để tạo nhiều sản phẩm khác nhau
c) Để tối ưu hóa lợi nhuận
d) Để tạo sản phẩm và thông điệp phù hợp cho từng nhóm khách hàng
Đáp án: d) Để tạo sản phẩm và thông điệp phù hợp cho từng nhóm khách hàng

16. Marketing là một quá trình tĩnh (static) hay động (dynamic)?
a) Tĩnh
b) Động
Đáp án: b) Động

17. Làm thế nào để xác định chiến lược tiếp thị phù hợp?
a) Sao chép chiến lược của đối thủ cạnh tranh
b) Thử nghiệm nhiều chiến lược và xem cái nào hoạt động tốt nhất
c) Chỉ tập trung vào quảng cáo trực tuyến
d) Sử dụng một chiến lược duy nhất
Đáp án: b) Thử nghiệm nhiều chiến lược và xem cái nào hoạt động tốt nhất

18. Quy trình marketing bao gồm bao nhiêu bước cơ bản?
a) 2
b) 4
c) 6
d) 8
Đáp án: b) 4

19. Đối tượng mà marketing hướng đến là ai?
a) Các đối thủ cạnh tranh
b) Tất cả mọi người
c) Khách hàng tiềm năng
d) Các nhà sản xuất
Đáp án: c) Khách hàng tiềm năng

20. Marketing hỗn hợp (Marketing mix) là sự kết hợp của những yếu tố nào?
a) Sản phẩm, giá cả, quảng cáo
b) Sản phẩm, nhân lực, phân phối
c) Sản phẩm, giá cả, đối thủ cạnh tranh
d) Sản phẩm, phân phối, thời gian
Đáp án: b) Sản phẩm, nhân lực, phân phối

21. Tiếp thị số (Digital marketing) liên quan đến việc gì?
a) Sử dụng kênh trực tuyến để tiếp cận khách hàng
b) Sử dụng điện thoại để gọi điện thoại cho khách hàng
c) Quảng cáo trên TV
d) Tạo nội dung thú vị để thu hút khách hàng
Đáp án: a) Sử dụng kênh trực tuyến để tiếp cận khách hàng

22. Phân phối (Distribution) liên quan đến việc gì trong marketing?
a) Quảng cáo sản phẩm
b) Đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến khách hàng cuối cùng
c) Xác định thị trường mục tiêu
d) Xây dựng thương hiệu
Đáp án: b) Đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến khách hàng cuối cùng

23. SWOT là viết tắt của điều gì?
a) Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
b) Sales, Workflow, Operations, Technology
c) Specialized Work on Tasks
d) Strategic Weapon of Tactical
Đáp án: a) Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

24. Lợi ích của việc xác định khách hàng mục tiêu (target customers) là gì?
a) Tạo ra sản phẩm mới
b) Tăng lợi nhuận
c) Cải thiện tương tác với khách hàng
d) Giảm chi phí sản xuất
Đáp án: c) Cải thiện tương tác với khách hàng

25. Trong SWOT, Opportunities là gì?
a) Những thách thức và nguy cơ
b) Những điểm mạnh và lợi thế của doanh nghiệp
c) Những yếu tố bên ngoài tác động đến doanh nghiệp
d) Những cơ hội mới trên thị trường
Đáp án: d) Những cơ hội mới trên thị trường

26. Thế mạnh (Strengths) trong SWOT là gì?
a) Sản phẩm và dịch vụ
b) Những điểm mạnh và lợi thế của doanh nghiệp
c) Những cơ hội mới trên thị trường
d) Những thách thức và nguy cơ

Đáp án: b) Những điểm mạnh và lợi thế của doanh nghiệp

27. Làm thế nào để xác định chiến lược tiếp thị phù hợp?
a) Sử dụng một chiến lược duy nhất
b) Chỉ tập trung vào quảng cáo trực tuyến
c) Thử nghiệm nhiều chiến lược và xem cái nào hoạt động tốt nhất
d) Sao chép chiến lược của đối thủ cạnh tranh
Đáp án: c) Thử nghiệm nhiều chiến lược và xem cái nào hoạt động tốt nhất

28. Marketing là quá trình tĩnh (static) hay động (dynamic)?
a) Tĩnh
b) Động
Đáp án: b) Động

29. Làm thế nào để xác định khách hàng mục tiêu (target customers)?
a) Quảng cáo sản phẩm
b) Xác định những người mua hàng hoặc dịch vụ của bạn
c) Tạo một trang web
d) Đưa ra sản phẩm mà bạn thích
Đáp án: b) Xác định những người mua hàng hoặc dịch vụ của bạn

30. Mục tiêu chính của marketing là gì?
a) Tạo giá trị cho khách hàng
b) Xây dựng thương hiệu mạnh mẽ
c) Tạo sự thích thú từ khách hàng
d) Tối ưu hóa lợi nhuận
Đáp án: a) Tạo giá trị cho khách hàng

Hãy tiếp tục học hỏi và áp dụng kiến thức này vào cuộc sống hàng ngày và công việc của bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm hành trình thú vị này trong những chương tiếp theo của cuốn sách “Trắc nghiệm Marketing căn bản.” YCC hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *